Aktualności

Zmiany w podatku akcyzowym od węgla i koksu

Źródło: www.assecobs.pl

Z dniem 1 stycznia 2012 roku wchodzi w życie rozporządzenie Ministerstwa Finansów w związku z tym od dnia 2 stycznia 2012 roku wyroby te będą podlegać opodatkowaniu akcyzą na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011r. Nr 108, poz. 626, z późn. zm.).

Asseco WAPRO wychodzi naprzeciw tym zmianom w przepisach i z końcem roku opublikujemy najnowszą wersję programu WF-Mag dla Windows 7.71.2, która będzie w pełni gotowa do prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych. Udostępniony zostanie dla Państwa moduł dokumentów akcyzowych za pomocą, którego będzie można prowadzić ewidencję dokumentów dostawy wyrobów węglowych dla podmiotów zwolnionych z akcyzy oraz generować w sposób automatyczny deklarację dla urzędu celnego AKC-WW.

Program WF-Mag pozwala na obsługę obrotu wyrobami węglowymi zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, umożliwiając:
 

 • automatyczne przygotowanie dokumentów dostawy wyrobów węglowych,

 

 • automatyczne obliczanie wysokości podatku akcyzowego i kwoty zwolnionej,

 

 • przygotowanie i drukowanie gotowej deklaracji AKC-WW,

 

 • drukowanie zestawienia miesięcznego dokumentów dostaw,

 

 • ewidencjonowanie towarów akcyzowych wraz ze stawką akcyzową i przelicznikiem,

 

 • ewidencjonowanie kontrahentów zwolnionych z akcyzy.

dowiedz się więcej o programie WF-Mag dla Windows


Poniżej prezentujemy Państwu kilka istotnych informacji, które wynikają z rozporządzenia MF.

Obowiązki podmiotów handlujących wyrobami węglowymi

Podmioty, które dokonują obrotu węglem lub koksem nieobjętymi zwolnieniem od akcyzy, będą podlegać obowiązkowi:


 • składania właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracji podatkowych według ustalonego wzoru,
 • obliczania i wpłacania akcyzy na rachunek właściwej izby celnej w wysokości 1,28 zł/1 gigadżul (GJ).

Podstawa opodatkowania

Podstawą opodatkowania wyrobów węglowych jest ich wartość opałowa, wyrażona w gigadżulach.

Do celów poboru akcyzy zostały ustalone wartości opałowe dla poszczególnych rodzajów wyrobów węglowych, które wynoszą odpowiednio:


 • 23,8 GJ/1000 kilogramów dla węgla objętego pozycją CN 2701 (akcyza 30,46 PLN za 1000 kg)
 • 8,6 GJ/1000 kilogramów dla węgla brunatnego objętego pozycją CN 2702 (akcyza 11,01 PLN za 1000 kg)
 • 27,5 GJ/1000 kilogramów dla koksu objętego pozycją CN 2704 (akcyza 35,20 PLN za 1000 kg)

Zwolnienia od akcyzy

Ustawodawca przewidział szereg podmiotów i instytucji dla, których można skorzystać ze zwolnienia akcyzy są to m.in.:


 • gospodarstwa domowe,
 • organy administracji publicznej,
 • jednostki Sił Zbrojnych RP,
 • podmioty systemu oświaty,
 • żłobki i kluby dziecięce,
 • podmioty lecznicze,
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej,
 • organizacje, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Obrót węglem i koksem dla tych instytucji każdorazowo powinien być potwierdzony tzw. „Dokumentem dostawy wyrobów węglowych”. WF-Mag dla Windows pozwala generować takie dokumenty.


Dodatkowo zwolnienie od akcyzy obejmuje również węgiel i koks zużywane:

 • w procesie produkcji energii elektrycznej,
 • w procesie produkcji wyrobów energetycznych,
 • do przewozu towarów i pasażerów koleją,
 • do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej,
 • w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb, oraz w leśnictwie,
 • w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej,
 • przez zakłady energochłonne do celów opałowych,
 • przez podmioty gospodarcze, w których wprowadzone zostały w życie systemy prowadzące do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.


Ustawodawca nakłada obowiązek tworzenia oraz przechowywania ewidencji węgla lub koksu przez okres 5 lat do celów kontroli w przypadku obrotu z podmiotami zwolnionymi z akcyzy.

Aby podmiot mógł generować obrót węglem i koksem podlegającym zwolnieniu od akcyzy np. do sprzedaży podmiotom korzystającym ze zwolnienia, uprawnione są tylko tzw. „podmioty pośredniczące”.
Ustawa przewiduje jednak szereg warunków, które muszą zostać spełnione:

 • obowiązek złożenia pisemnego powiadomienia właściwego naczelnika urzędu celnego o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako tzw. pośredniczący podmiot węglowy,
 • posiadania potwierdzenia złożenia tego powiadomienia,
 • dołączenia do przemieszczanych wyrobów węglowych dokumentu dostawy sporządzonego zgodnie z wzorem określonym przez Ministra Finansów, a także uzyskanie na nim potwierdzenia dostarczenia tych wyrobów odbiorcy. Dokument dostawy wyrobów węglowych powinien być przechowywany do celów kontroli przez okres 5 lat.


Istotne jest także, że opodatkowaniu akcyzą podlegają również ponadnormatywne ubytki, czyli wszelkie straty węgla i koksu przemieszczanych lub magazynowanych przez pośredniczący podmiot węglowy. Normy dopuszczalnych ubytków węgla i koksu ustala właściwy naczelnik urzędu celnego na wniosek zainteresowanych podmiotów albo z urzędu.

Pełny tekst:
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku akcyzowym.Ważne!

Odbiorca wyrobów węglowych powinien pamiętać, aby każdorazowo potwierdzić dostawcy odbiór dostarczonych wyrobów węglowych na dokumencie dostawy.

Również w przypadku wyrobów węglowych zużywanych do prowadzenia niektórych rodzajów działalności gospodarczej należy pamiętać, aby każdorazowo potwierdzić dostawcy odbiór dostarczonego węgla lub koksu na dokumencie dostawy.

Warunkiem korzystania ze zwolnień od akcyzy wyrobów węglowych zużywanych do prowadzenia niektórych rodzajów działalności gospodarczej jest prowadzenie ewidencji wyrobów zużywanych do celów zwolnionych.

Dokument dostawy wyrobów węglowych powinien być przechowywany do celów kontroli przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokument został potwierdzony przez odbiorcę.

Przemieszczenie zwracanych wyrobów węglowych zwolnionych od akcyzy powinno się odbywać na podstawie dokumentu dostawy wyrobów węglowych.

Powstanie ubytków wyrobów węglowych jest przedmiotem opodatkowania akcyzą i w razie ich powstania należy od nich zapłacić akcyzę, z wyjątkiem tej ich części, która mieści się w normach dopuszczalnych ubytków, jeżeli takie normy zostały ustalone. Ubytki wyrobów węglowych do wysokości dopuszczalnych norm ustalonych dla danego podmiotu przez naczelnika urzędu celnego są zwolnione od akcyzy.

Kwota akcyzy należna od danych wyrobów węglowych może być obniżona o akcyzę zapłaconą od zużytych do ich wyprodukowania innych wyrobów węglowych pod warunkiem udokumentowania zapłaty.

© GLOBO IT 2011