Aktualności

ZMIANA SPOSOBU WYSTAWIANIA FAKTUR VAT

Źródło: www.assecobs.pl

Jak co roku uważnie śledzimy zmiany w przepisach i działamy z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby bezpieczeństwo i ciągłość działania Państwa firm nie były w żaden sposób zagrożone. Mamy przyjemność poinformować, że wydany został zestaw oprogramowania Asseco WAPRO, zawierający modyfikacje dotyczące ustawowych zmian w sposobie wystawiania i rejestracji faktur VAT, których wprowadzenie zapowiedziano na 1 stycznia 2012. Zmiany obejmują m.in. obowiązek umieszczania numeru PESEL na fakturach VAT dla osób fizycznych oraz podatników niebędących płatnikiem podatku VAT. Numer NIP w tych przypadkach przestanie być używany.

Po 1 stycznia 2012, posiadacze nieaktualnych wersji programu, nie będą mogli wystawić prawidłowych faktur VAT dla osób fizycznych.

Dla posiadaczy starych wersji (generacji 7.6x.x lub starszych) oznacza to konieczność dokonania płatnej aktualizacji posiadanego oprogramowania. Warto zadbać o to jeszcze w listopadzie, ze względu na korzystny moment kosztowy oraz możliwość uniknięcia spiętrzenia wymiany oprogramowania z okresem świąteczno-noworocznym i cyklicznymi remanentami. Zaniedbanie tej czynności może spowodować brak możliwości obsługi części klientów po Nowym Roku.

Użytkownicy dowolnej wersji z generacji 7.7x.x mają prawo do pobrania bezpłatnej aktualizacji oprogramowania.


Zadbaj już dziś o nową wersję !


Aktualne wersje

   
 
USTAWA z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw

(fragmenty)

Dziennik Ustaw z 18 sierpnia 2011 Nr 171 poz. 1016
• Data ogłoszenia:2011-08-18
• Data wejścia w życie:2011-09-01
• Data obowiązywania: 2011-09-01
USTAWA z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustawach Art. 1.
 
"W ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:
[..]
Art. 2.
1. Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu.
2. Obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają również inne podmioty niż wymienione w ust. 1, jeżeli na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, oraz płatnicy podatków.
3. Obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają także podmioty będące, na podstawie odrębnych ustaw, płatnikami składek ubezpieczeniowych.
Art. 3.
1. Identyfikatorem podatkowym jest:
1) numer PESEL - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług;
2) NIP - w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2. [..] "


więcej

© GLOBO IT 2011