Aktualności

Nowe rozporządzenia VAT 2014

Źródło: www.podatki.biz

Z początkiem 2014 r. obowiązywać zaczną nowe rozporządzenia w sprawie zwolnień z VAT i obniżonych stawek tego podatku. Przewidziano głównie usunięcie niektórych zbędnych zapisów. Akty są w gruncie rzeczy powtórzeniem dotychczasowych regulacji.

Rozporządzenia zostaną dostosowane do zmian w ustawie o VAT, wprowadzonych nowelizacją z 7 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 35 i 1027).

W porównaniu do obecnych wersji rozporządzeń projekty zakładają zniesienie zapisów o zwolnieniu z podatku czynności w zakresie zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntów przeznaczonych na cele rolnicze i oddania w użytkowania wieczyste takich gruntów oraz zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale związanych z gruntem albo ich części, jeżeli budynki/budowle lub ich części są zwolnione z podatku.

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, nie ma obecnie potrzeby utrzymywania takich zapisów w rozporządzeniach, ponieważ zwolnienia dotyczące tych czynności będą funkcjonować na podstawie przepisów zawartych bezpośrednio w ustawie o VAT.

Z rozporządzeń znikną ponadto zapisy dotyczące zwolnienia z podatku czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywanych w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Jak tłumaczy projektodawca, zwolnienie to było niezgodne z linią orzeczniczą, w tym m.in. z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 31 stycznia 2012 r. (sygn. akt I FSK 627/11).

Wprowadzenie zmian przewidują dwa projekty rozporządzeń (z 8 października 2013 r.) Ministra Finansów: – w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz szczegółowych warunków stosowania tych zwolnień; – w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania stawek obniżonych.

Rozporządzenia wejdą w życie 1 stycznia 2014 r.

© GLOBO IT 2011