Elementy faktury VAT 2013

Źródło: www.podatki.biz

Oprócz zmian w rozliczaniu metody kasowej, ulgi na złe długi czy też zmian w zakresie zwrotów bezpośrednich VAT, istotnymi zmianami, które weszły w życie od 1 stycznia 2013 r., są te dotyczące zmian w fakturowaniu. Zmieniły się między innymi elementy, które zawierać będzie faktura w niektórych szczególnych rodzajach sprzedaży. Ma to również związek z rozszerzeniem katalogu podmiotów, które zostały uprawnione do wystawiania faktur, oraz ze stworzeniem możliwości wystawiania tzw. faktur uproszczonych.

 

Co powinna zawierać faktura od 1 stycznia 2013 r.?

W znowelizowanym rozporządzeniu z 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, dane, które powinna zawierać faktura, zawarte są w § 5.

Do elementów, które od 1 stycznia 2013 r. powinny znaleźć się w treści faktury, zaliczymy:

 • datę wystawienia,
 • kolejny numer, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów albo usług oraz ich adresy,
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku,
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku albo podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, 
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów albo wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury; w razie sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży,
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto),
 • kwoty wszelkich rabatów, w tym za wcześniejsze otrzymanie należności, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto,
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto),
 • stawkę podatku,
 • sumę wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,
 • kwotę należności ogółem.

W niektórych przypadkach nie wszystkie z powyżej wymienionych elementów faktury będą musiały się składać na jej treść. Będzie tak np. w razie dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy, jest nabywca towaru lub usługobiorca (dot. nabycia odpadów, złomu, usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji do powietrza gazów cieplarnianych) – faktura nie będzie zawierać wszystkich danych dot. stawki podatku (podatek nalicza nabywca).

Jako nowość w rozporządzeniu fakturowym wskazać należy przepis, który wprost reguluje obowiązek fakturowania niektórych transakcji transgranicznych w oparciu o polskie przepisy, tj. przepisy zmienionego rozporządzenia. Będzie to miało zastosowanie głównie w przypadku sprzedaży świadczonej przez polskiego podatnika na rzecz podatnika zagranicznego, zobowiązanego zgodnie z przepisami VAT-owskimi do opodatkowania tej sprzedaży za granicą.

W razie dostawy towarów i świadczenia usług dokonywanych przez podatnika posiadającego na terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonywane są te czynności, a w przypadku braku tych miejsc posiadającego na terytorium kraju stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu, z którego dokonywane są te czynności, w sytuacji gdy miejscem świadczenia jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, a osobą zobowiązaną do zapłaty podatku od wartości dodanej jest nabywca towaru lub usługobiorca i faktura dokumentująca te czynności nie jest wystawiana przez tego nabywcę lub usługobiorcę w imieniu i na rzecz podatnika, faktura będzie musiała spełniać wymagania określone w §4–24 rozporządzenia fakturowego, jednak nie będzie musiała zawierać danych dotyczących rabatów oraz tych związanych ze stawkami podatku, podziału sprzedaży i podatku według stawek (sprzedaż opodatkowana przez nabywcę).

Jeśli natomiast miejscem świadczenia będzie terytorium państwa trzeciego, faktura nie będzie musiała zawierać numeru, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku, oraz danych dotyczących stawek podatku, podziału sprzedaży i podatku według stawek.

W ściśle określonych przypadkach (głównie z uwagi na szczególny rodzaj rozliczania podatku VAT) faktura VAT będzie musiała zawierać dodatkowe dane. Od 1 stycznia 2013 r. niektóre z adnotacji dodatkowych uległy zmianie:

ADNOTACJE DODATKOWE NA FAKTURZE

Podatnicy, którzy muszą dokonywać na fakturze adnotacji dodatkowych

Dane, które powinna zawierać faktura (oprócz danych podstawowych)

Podatnicy rozliczający podatek metodą kasową

Dodatkowa adnotacja – „metoda kasowa”

Nabywcy wystawiający faktury w imieniu i na rzecz dostawcy na podstawie podpisanego porozumienia

Dodatkowa adnotacja – „samofakturowanie”

Podatnicy świadczący usługi turystyki, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy kwota marży

Dodatkowa adnotacja – „procedura marży dla biur podróży

UWAGA! Faktura ta nie będzie zawierała danych związanych ze stawką podatku, podziału sprzedaży i podatku według stawek, ceny jednostkowej usługi netto oraz zapisów dot. kwoty rabatów.

Podatnicy sprzedający towary używane, dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 ustawy marża

Dodatkowa adnotacja – procedura marży – towary używaneprocedura marży dzieła sztuki lub procedura marży przedmioty kolekcjonerskie i antyki

UWAGA! Faktura ta nie będzie zawierała danych związanych ze stawką podatku, podziału sprzedaży i podatku według stawek, ceny jednostkowej usługi netto oraz zapisów dot. kwoty rabatów.

Podatnicy sprzedający towary lub świadczący usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi

Dodatkowa adnotacja – odwrotne obciążenie"

Podatnicy dokonujący sprzedaży, zwolnieni od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy, art. 43 ust. 1 ustawy lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy

Wskazanie:

• przepisu ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, w myśl którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku

• przepisu dyrektywy, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług, albo

• innej podstawy prawnej wskazującej na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia

UWAGA! Faktura może nie zawierać numeru, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku, danych dot. stawki podatku oraz kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku (z uwagi na zwolnienie podatku nie będzie).

Organy egzekucyjne, komornicy sądowi dokonujący dostawy towarów, o której mowa w art. 18 ustawy

Nazwa i adres organu egzekucyjnego lub imię i nazwisko komornika sądowego oraz jego adres, a w miejscu określonym dla danych podatnika – imię i nazwisko lub nazwę dłużnika oraz jego adres

Przedstawiciele podatkowi wystawiający faktury w imieniu i na rzecz podatnika

Nazwa lub imię i nazwisko przedstawiciela podatkowego, jego adres oraz numer, za pomocą którego jest on zidentyfikowany dla podatku

Podatnicy dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu

Datę dopuszczenia nowego środka transportu do użytku oraz:

• przebieg pojazdu – w przypadku pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy

• liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu – w przypadku jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b ustawy, oraz statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c ustawy

UWAGA! Faktura nie musi zawierać numeru, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku.

Podatnicy wystawiający fakturę, będący drugimi w kolejności w transakcji trójstronnej

• adnotację „VAT: Faktura WE uproszczona na mocy art. 135–138 ustawy o ptu” lub „VAT: Faktura WE uproszczona na mocy artykułu 141 dyrektywy 2006/112/WE”

• stwierdzenie, że podatek z tytułu dokonanej dostawy zostanie rozliczony przez ostatniego w kolejności podatnika podatku od wartości dodanej

• numer, o którym mowa w art. 97 ust. 10 ustawy, który jest stosowany przez niego wobec pierwszego i ostatniego w kolejności podatnika podatku od wartości dodanej

• numer identyfikacyjny stosowany na potrzeby podatku od wartości dodanej ostatniego w kolejności podatnika

Podatnicy dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz świadczący usługi, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy

• numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku, poprzedzony kodem PL

• numer, za pomocą którego nabywca towaru lub usługi jest zidentyfikowany dla podatku od wartości dodanej w danym państwie członkowskim, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej właściwy dla tego państwa członkowskiego

Elementy faktury – wyliczenie podatku od kwoty brutto

W § 8 rozporządzenia fakturowego przewidziano możliwość zawarcia na fakturze ceny jednostkowej brutto oraz wartości sprzedaży brutto (zamiast wartości netto), gdy wartość podatku wyliczana jest od wartości brutto.

Brak adnotacji dot. numeru rejestracyjnego pojazdu

Jako pozytywną zmianę wskazać na pewno należy brak obowiązku zawierania w treści faktury VAT dokumentujących sprzedaż paliw silnikowych, oleju napędowego czy też gazu numerów rejestracyjnym tankowanych aut.

Nota korygująca – brak obowiązku wysyłania

W razie wystawiania not korygujących jedyną istotną zmianą jest rezygnacja z wysyłania odbiorcy noty korygującej w dwóch egzemplarzach i akceptowania jej treści przez odbiorcę w formie pisemnej. Owszem, nota korygująca powinna być zaakceptowana przez wystawcę faktury, ale formę tej akceptacji pozostawiono w gestii stron.

Podwyższenie ceny, omyłka w cenie a elementy faktury korekty

W § 14 rozporządzenia fakturowego zrezygnowano z wymogu umieszczania obok prawidłowej treści korygowanych pozycji także pozycji i kwot błędnie wskazanych w fakturze korygowanej. Zrezygnowano z obowiązku umieszczania na fakturze korekcie kwoty podwyższenia wartości ceny bez podatku.

Od nowego roku podatnik na fakturze korekcie powinien zawrzeć między innymi prawidłową treść korygowanych pozycji, w tym kwoty w wysokości prawidłowej lub różnicę między odpowiednimi kwotami wskazanymi pierwotnie w wysokości omyłkowej i w wysokości prawidłowej.

Nowa faktura – faktura uproszczona

W przypadku gdy kwota należności ogółem nie przekracza 450 zł albo 100 euro, jeżeli kwota ta określona jest w euro, podatnik może wystawić fakturę, która nie będzie musiała zawierać danych dotyczących:

 • imienia i nazwiska lub nazwy nabywcy towarów lub usług oraz jego adresu, 
 • miary i ilości (liczby) dostarczonych towarów lub zakresu wykonanych usług, 
 • ceny jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty podatku (ceny jednostkowej netto),
 • wartości dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto), 
 • stawki podatku, 
 • sumy wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
 • kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku

pod warunkiem że zawierać ona będzie dane pozwalające określić dla poszczególnych stawek podatku kwotę podatku.

Wystawienie faktury uproszczonej nie będzie możliwie w razie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (gdy osoba ta zwróci się z żądaniem wystawienia faktury), sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju i na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Wystawienie faktury uproszczonej przez dostawcę mediów (energia, gaz, telekomunikacja, ścieki) nie będzie go zwalniało z obowiązku podania na fakturze numeru, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku. Ciągle będzie on jednak zwolniony z tego obowiązku w przypadku wystawiania zwykłych faktur.

© GLOBO IT 2011